v
+

8


---

О, пејте, пејте му

1

О пејте, пејте му,
Со цело срце пејте,
За дела голем број,
О звучни песни лејте.

2

Тој бдее в секој час,
Тој наш е вечен Спас,
Ни праќа радост Тој,
И Тој ни дава сè.

3

Ќе ни го даде Бог
И сето добро свое,
И радост небесна,
И штит од гревој Тој е.

4

Со својот добар Дух
Нè води в секој час,
На земја ден и ноќ
Во вечен мир и спас.

5

О пејте, пејте му
За сè што Тој ни стори,
О кој е како Бог,
На земја и на небо.

6

О пејте, пејте му
Во слава и во чест,
Тој наш е Творец мил
И има вечна власт.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.