v
+

115


---

Благослов свој, о, дај ми Спасе

1

(:Не пуштам те!:)
Благослов свој, о дај ми, Спасе,
И ти ги прими мојте гревој,
И прости ми, о прости ми за сè,
(:Не пуштам те!:)

2

(:Не пуштам те!:)
О срце ново дај ми сега,
Нек Духот твој со мене владеј,
По твојта волја, Спасе, води ме,
(:Не пуштам те!:)

3

(:Не пуштам те!:)
Пред тебе Спасе, грешен паѓам,
О дај ми сила грев да свладам,
Од мене ти стори за себе дом,
(:Во срцето!:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.