v
+

87


---

Како цар ќе дојде Исус

1

Како цар ќе дојде Исус
В своја слава, а и сила,
(:Тој над смртта има власт!:)
Тој е Господ, Бог над сите,
Сè во своја рака има,
(:Сите ќе му дадат чест!:)

2

Исус своја милост дава
Секому, о кој се кае,
(:И со крвта чисти Тој!:)
Откуп за нас сам исплати,
И кај својот Татко врати,
(:Тој е живот, вечен Спас!:)

3

Дајте му ги својте срца
Тој е Спасител и Господ,
(:Јадот наш го знае Тој!:)
Сите рани Тој ги лечи,
И со својте зборој свети
(:Вечен живот дава Тој!:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.