v
+

141


---

Божјиот глас го слушнав јас

1

Божјиот глас го слушнав јас:
“О дојди, грешниче!
Во мене ти ќе најдеш мир
И лек за раните.”
Кај него појдов каков бев:
Во гревој ранет цел,
И Тој ми даде добар лек,
Да бидам среќен, здрав.

2

Божјиот глас го слушнав јас:
“О жедни, дојдете,
Од жива вода пијте сал'
И жед угасете!”
Јас дојдов и угасив жед
На извор Христов свет.
Во него најдов вечен спас,
Во него најдов мир.

3

Божјиот глас го слушнав јас:
“На светот светлост сум,
Во темно гледај в мене ти
И пат ќе најдеш, знај.”
Во него погледнав, о јас,
И видов ѕвезден сјај.
Во таа светлост одам јас,
Во убав сакан крај.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.