v
+

130


---

Земја на радост нè чека знај

1

Земја на радост нè чека, знај,
Гледаме с вера во нејзин сјај,
Таа земја е вечниот рај,
Таму на гревој ќе биде крај.

Рефрен:

Близу е времето
За да Исус нè собере нас,
Близу е времето
За да настапи вечниот ден.

2

Туѓин не ќе ја гази, јас знам,
Там' ќе владее Господен мир,
Сјајни дворој ќе бидат наш дом,
А во Исуса радост е вир.

3

Во блаженство спасените в Град,
И со радост и небесен глас,
Ќе му пеат на Творецот свој,
Ќе му пеат на вечниот спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.